دوفصل‌نامه‌ی پژوهه‌ی باستان‌سنجی
سال اول، شماره‌ی اول، بهار و تابستان 1394

لیست مقاله‌ها:

فریده امینی بیرامی، مهدی رازانی، ابراهیم اصغری کلجاهی، سیدمحمدامین امامی، علی‌رضا باغبانان
تحلیل ساختار شناسی سنگ های آذرآواری در معماری صخره کند روستای تاریخی کندوان


پرستو نعیمی طرئی، رسول وطن‌دوست حقیقی
اهمیت تحلیل لایه های خوردگی در مطالعه فنی آثار فلزی تاریخی


مسعود باقرزاده کثیری، حمیدرضا قربانی، یاسر نظریه
شناسایی و تحلیل بستر آثار سفالی بر مبنای بقایای محیط دفن (بررسی موردی سفالینه های خاکستری منسوب به عصر آهن)


حسین سرحدی دادیان، وحید پور زرقان، حسین مرادی، مهدی رازانی
تحلیل مقدماتی از ردپای بومی بودن صنعت سفال های نخودی شهر سوخته با استفاده از روش آنالیز نیمه کمی عنصری XRF


اکبر عابدی
مروری بر مطالعات اُبسیدین در ایران، منشأیابی معادن و اُبسیدین های محوطه های باستانی، پژوهش ها و پرسش های موجود


معین اسلامی
کاربرد دستگاه XRF پرتابل در مطالعات باستان‌سنجی مواد فرهنگی تاریخی