دوفصل‌نامه‌ی پژوهه‌ی باستان‌سنجی
سال اول، شماره‌ی دوم، پاییز و زمستان 1394

لیست مقاله‌ها:

مسلم میش‌مست‌نهی
کاربرد تحلیل‌های بلورشناسی در مطالعات فنی آثار تاریخی گچی (مطالعه‌ی موردی گچ بری کوه خواجه‌ی سیستان، ملات گچ شادیاخ نیشابور و ملات گچ قلعه الموت قزوین)


حمیدرضا ایرانی، محمود زارعی، ابوالفضل عالی، وحید عسکرپور، علیرضا کوچکزایی
بازشناخت فناوری مصنوعات چرمی متعلق به دوره هخامنشی، مکشوفه از معدن نمک چهرآباد زنجان


سید محمد میرشفیعی، مهدی محمدزاده
فن شناسی و ساخت مینای زرین‌فام شیشه، بر اساس فرمول های کتاب «جواهر نامه نظامی»


سودابه یوسف نژاد
شناسایی ساختار و فرآیندهای فرسایش ملات قیر به کاررفته در آجرهای یادمان هخامنشی تل آجری در پارسه


مهدی پیرک، مهناز عبدالله خان گرجی، رضا وحیدزاده، رویا بهادری
بررسی مکانیسم تخریب ناشی از نمک های محلول در بناهای تاریخی


سیدمحمدامین امامی
باستان‌سنجی؛ پلی میان علوم طبیعی و مهندسی با باستان‌شناسی (اهداف و دورنما)