دوفصل‌نامه‌ی پژوهه‌ی باستان‌سنجی
سال دوم، شماره‌ی اول، بهار و تابستان 1395

لیست مقاله‌ها:

افسانه احمدپور، ابوالقاسم کامکارروحانی، رضا احمدی
بررسی های باستان شناسی منطقه تپه حصار دامغان با استفاده از مدل سازی پیشرو و وارون داده های رادار نفوذی به زمین


علی رضا باغبانان، فرشاد رمضانیفر، حمید هاشم الحسینی، مهدی رازانی
امکان‌سنجی استفاده از دوغاب زیستی برای تثبیت ماسه های روان در مناطق کویری با رویکرد حفاظت از بقایای باستان شناسی


مسعود باقرزاده کثیری، بهاره یونسی، افسانه یاجم
شناسایی الیاف کاغذهای تاریخی جهت امکان‌سنجی تاریخ‌گذاری نمونه‌های مجهول


اکبر عابدی
گاهنگاری مطلق (14C) و نسبی محوطه دوه‌گُز خوی با استفاده از روش طیف‌سنج جرمی شتاب دهنده (AMS)؛ شواهدی از دوره مس‌و‌سنگ انتقالی، دالما و پیزدلی


محبوب عبدالعلی زاده، محسن محمدی آچاچلویی، رعنا بهره مندی پورفرد
ارزیابی تأثیر قارچ کش های تیوفانات متیل و کاربندازیم بر ساختار کاغذ با استفاده از طیف‌سنجی مادون‌قرمز تبدیل فوریه


علی نعمتی بابایلو، مهرناز آزادی، فرهود نجفی، محسن محمدی آچاچلویی
مروری بر شناسایی رزین های دی ترپنویید در ورنی آثار هنری به روش طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه