دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
دوره‌ی جدید، سال دوم، شماره‌ی 3، بهار و تابستان 1393

لیست مقاله‌ها:

ب. فیتسنر، هاینریش.ک
اطلس تصویری اَشکال هوازدگی در یادمان‌های سنگی
ترجمه‌ی رامین محمدی سفیدخانی


مهدی قربانی
فرهنگ اصطلاحات و مجموعه واژگان فنی در حفاظت کاغذ و صحافی کتاب


زهره چهاردولی
آسیب‌شناسی فیزیکی قالی‌های پولونز موجود در موزه‌ی هنر متروپولیتن نیویورک


علی شهابی‌نژاد، رضا ابوئی، محمود قلعه‌نوئی، سید محمد امامی
شکل‌گیری و دگرگونی تاریخی میدان نقش‌جهان اصفهان


سحر احمدخان بیگی، مهدی رازانی
ساختارشناسی سنگ‌های تراکیت در ازاره کارخانه چرم سازی خسروی


دانیال هرندی، محسن چاره‌ساز، محسن محمدی
آسیب‌شناسی اشیاء لاکی


وحید پورزرقان
بررسی و امکا‌ن‌سنجی استفاده از میوه‌ی اقاقیا به‌عنوان بازدارنده‌ی طبیعی خوردگی در حفاظت اشیاء برنزی تاریخی