دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
سال پنجم، شماره‌ی 3، شماره‌ی پیاپی 4، تابستان و پاییز 1388

لیست مقاله‌ها:

پی.یان کنی‌هلم
تاریخ‌گذاری حلقه‌های درخت پانل‌های نقاشی
ترجمه‌ی معصومه فمی تفرشی


مسعود رحمتی
نو آوری‌های دوره‌ی نوسنگی در آناتولی


بهناز نصیرزاده، محسن عبدالهی، علیرضا سایبانی
بررسی حمایت کیفری از اموال فرهنگی در حقوق ایران


معین اسلامی
آخرین دستاوردهای علمی در زمینه‌ی حفاظت و مرمت مصالح خاکی


مهدی رازانی، سیدمحمدامین امامی، عباس عابد اصفهانی
نگاهی به نویافته‌های باستان‌شناختی جیرفت


شیرکو محمدی
شکل‌گیری فرم چلیپایی باغ بر اساس مفاهیم نمادین


عادله محتشم
آشنایی با برخی کاربردهای لیزر در زمینه‌ی حفظ و مرمت آثار نقاشی روی چوب


وحید پورزرقان، حمیدرضا بخشنده‌فرد، غلامرضا وطن‌خواه
مروری بر روش‌های حفاظتی در برابر بیماری برنز


بهنام مهرابی، حسین مسجدی
شاهنامه‌ی بایسنقری شاهکار نگارگری ایران


محسن محمدی، غلامرضا وطن‌خواه، علی‌اکبر عنایتی
ریخت‌شناسی آسیب و نوع قارچ‌های مخرب آثار چوبی