رضا وحیدزاده
آلودگی هوا در هفت‌تپه و چغازنبیل، نفش تحلیل‌های زیست‌محیطی در حفاظت پیشگیرانه از مصالح تاریخی موجود در این محوطه‌ها
مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت، هفتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی - فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به معمار‌ی، 1388


دریافت مقاله: در مورد کتابنوشته‌های مرتبط: