وحید پورزرقان
اصول و مبانی الکتروشیمیایی در مبحث بازدارندگی خوردگی در آلیاژهای تاریخی
دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، دوره‌ی‌ جدید، سال نخست، شماره‌ی 1، بهار و تابستان 1392

چکیده: بیماری برنز یکی از آسیب‌های مهم آلیاژهای برنزی تاریخی محسوب می‌شود. برای تیمارکردن این بیماری از موادی آرماتیک مانند BTA، AMT و غیره استفاده می‌شود. شرایط و ارزیابی این بازدارنده‌ها نیاز به آشنایی با اصول الکتروشیمیایی دارد. هدف از این مقاله، آشنایی مختصر با اصول و مباحث نظری در زمینه‌ی الکتروشیمیایی، برای تحلیل و تفسیر داده‌ با دستگاه پتانسیو استات است و مباحثی مانند پلاریزاسیون، روش‌های پلاریزاسیون، دانسیته‌‌ی جریان خوردگی I0corr ، پتانسیل خوردگی Ecorr و حتی سینتیک خوردگی در زمینه‌ی ارزیابی و آزمایش این مواد به‌عنوان بازدارنده را شامل می‌شود. آنالیز و نتایج این داده‌ها می‌تواند در تشخیص یک ماده به‌عنوان بازدارنده در زمینه‌ی مرمت آثار فلزی تاریخی کمک شایانی کند.

دریافت مقاله: پایگاه اینترنتی دانشگاه هنر اصفهاننوشته‌های مرتبط: