ب. فیتسنر، هاینریش.ک
اطلس تصویری اَشکال هوازدگی در یادمان‌های سنگی
ترجمه‌ی رامین محمدی سفیدخانی، دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، دوره‌ی جدید، سال دوم، شماره‌ی 3، بهار و تابستان 1393

چکیده: کمیتــه‌ی علمــی بین‌المللــی ســنگ ایکومــوس در ســال 2008 بــا هــدف ساده‌ســازی و رفــع ابهامـات اصطالحـی علمـی در زمینـه‌ی حفاظـت در میـان حفاظتگـران و کارورزان بـر اسـاس 7 جـزوه‌ی قبلـی، شـامل تعـداد متنوعـی از مدخل‌هـا بـه عنـوان مبنـای جمـع‌آوری و تلفیـق اصطالحـات سـودمند اقـدام بـه انتشـار فرهنـگ مصـور الگوهـای تخریـب سـنگ نمـود، از آنجـا کـه یکـی از مهمتریـن منابـع ایـن فرهنـگ دسـته‌بندی فیتسـنر و هانریـش اسـت بـر گــردان اطلــس تصویــری اَشــکال هوازدگــی در یادمانهــای ســنگی بــروزشــده در ســال 2004 بـه زبـان فارسـی در ادامـه ارائـه شـده اسـت.

دریافت مقاله: دوفصلنامه تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگینوشته‌های مرتبط: