شهناز بهلولی‌
بررسی روش‌ها‌ی مختلف اسیدزد‌ایی کا‌غذ
مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت، نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌، 1376


دریافت مقاله: در مورد کتابنوشته‌های مرتبط: