علی‌اصغر ثابت جاز‌ار‌ی‌
بررسی و نگرشی بر مرمت سنتی کا‌غذ یا صحافی سنتی
مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت، نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌، 1376


دریافت مقاله: در مورد کتابنوشته‌های مرتبط: