سودابه خانجانی، غلامرضا وطن‌خواه
بررسی کاربرد آهک در اندودکاری بنا و آسیب‌شناسی آن
دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال پنجم، شماره‌ی دهم، بهار و تابستان 1390


به‌اشتراک‌گذارنده: بهروز جلوداریان بیدگلینوشته‌های مرتبط: