امیرحسین کریمی
تجربه‌ای در مرمت کاشی معرق (مرمت کتیبه‌ی تیموری محراب مسجد جامع میبد)
دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، دوره‌ی جدید، سال سوم، ویژه‌نامه‌ی دوم (حفاظت از آرایه‌های معماری)، بهار 1394

چکیده: متن حاضر شرح بخشی از فعالیت کارگاه مرمت محراب مسجد جامع میبد است و به کتیبه‌ی کاشی معرق محراب با تاریخ 867 هجری میپردازد. به دلیل اهمیت تاریخی کتیبه و رویکرد به اصالت در کل مرمت‌های مسجد، سعی بر حفظ کلیه قطعات کاشی و پرهیز از بازسازی بوده است. مراحل مرمت کتیبه رفع الحاقات و مستندنگاری، پاکسازی لبه‌ها، برداشت کتیبه از بدنه، پاکسازی گچ پشت کاشی‌ها، تثبیت، چیدن دوباره و گچ‌ریزی مجدد و سپس نصب مجدد کتیبه بوده است. پس از مرمت همچنین نتایجی در مورد شکل متفاوت محراب و احتمال جابجایی کتیبه و تعمیر پیشین آن به‌دست آمده است.

دریافت مقاله: دوفصل‌نامه‌ی دانش مرمت و میراث فرهنگی

به‌اشتراک‌گذارنده: نگار افتخارینوشته‌های مرتبط: