V. C. Sharma and B. V. Kharbade
تری پلی‌فسفات سدیم: یک ماده‌ی تجزیه کننده‌ی بی خطر برای درمان اشیاء مسی به‌دست‌آمده از حفاری
ترجمه‌ی امید عودباشی، دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال اول، پیش شماره، بهار 1383

چکیده: برداشتن رسوب‌های آهکی از سطح اشیاء مسی به دست آمده از حفاری با حفظ پاتین سبزرنگ آن‌ها، می‌تواند گامی موثر در حفاظت آن‌ها باشد. کالگن – ماده معمول مورد استفاده در این درمان- به شدت روی قشر سطحی تاثیر می‌گذارد، بنابراین در این مقاله ماده‌ی دیگری به نام تری پلی‌فسفات سدیم (STPP) ارزیابی شده است. کربنات قلیایی مس با هر دو محلول کالگن و STPP مورد آزمایش قرار گرفت و تغییرات فیزیکی مانند جوش زدن، رنگ محصولات، واکنش و نیز طیف مادون قرمز آن‌ها ثبت شد. در عین حال تکه‌هابی از اشیاء مسی به دست آمده از حفاری با هر دو محلول درمان شدند و رنگ قطعات و طیف مادون قرمز آن‌ها نیز قبل و بعد از عملیات ثبت شد. از نتایج چنین استنباط شد که کالگن به قشر سطحی پوشاننده‌ی اشیاء مسی حاصل از حفاری آسیب می‌رساند، در عین حالیکه STPP خود را به عنوان یک ماده‌ی تجزیه‌کننده‌ی مناسب و موثر نشان داد. برای ارزیابی عملی توان STPP ، چند شمایل برنزی که از حفاری به دست آمده بودند و دارای قشر خوردگی سبز رنگ بودند، با این ماده مورد درمان قرار گرفتند. نتایج حاصله رضایت بخش بود.

دریافت مقاله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگینوشته‌های مرتبط: