مهدی رازانی، نگار کاظمی‌پور
حفاظت از مروارید در جواهرات شخصی و اشیاء موزه‌ای
دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال پنجم، شماره‌ی دهم، بهار و تابستان 1390


به‌اشتراک‌گذارنده: بهروز جلوداریان بیدگلینوشته‌های مرتبط: