ناکو ویسی، اصغر محمدمرادی، فاطمه مهدی‌زاده سراج
حفاظت لرزه ای اشیا موزه ای واقع در ابنیه تاریخی با استفاده از فن آوری جدا سازی پایه (طرح پیشنهادی حفاظت از موزه سنندج در برابر زلزله)
دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال چهارم، شماره‌ی هفتم، پاییز و زمستان 1388


به‌اشتراک‌گذارنده: بهروز جلوداریان بیدگلینوشته‌های مرتبط: