مارال صدقیان
حفاظت و مرمت نقاشی های روی چوب قوس دار سقف کاخ صاحبقرانیه
سال چهارم، شماره‌ی هشتم، بهار و تابستان 1389


به‌اشتراک‌گذارنده: بهروز جلوداریان بیدگلینوشته‌های مرتبط: