سند نارا
ترجمه‌ی امیررضا پورمقدم، دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال اول، پیش شماره، بهار 1383

چکیده: بیانیه‌ی نارا در مورد اصالت، به وسیله‌ی 45 عضو شرکت کننده در کنفرانس نارا با موضوع اصالت در ارتباط با کنوانسیون میراث جهانی -که از 1 تا 6 نوامبر سال 1994 در شهر نارا در ژاپن با همکاری اداره امور فرهنگی (دولت ژاپن) و استانداری نارا برگزار گردید- تهیه شده است. این کنفرانس با همکاری ICCROM, ICOMOS, UNESCO سازمان‌دهی شد. آخرین نسخه‌ی بیانیه‌ی نارا به وسیله آقایان ریموند لامه و ارب ستول دبیران ارشد کنفرانس، ویراستاری شده است.

دریافت مقاله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگینوشته‌های مرتبط: