محسن محمدی، غلامرضا وطن‌خواه، علی‌اکبر عنایتی
ریخت‌شناسی آسیب و نوع قارچ‌های مخرب آثار چوبی
دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال پنجم، شماره‌ی 3، شماره‌ی پیاپی 4، تابستان و پاییز 1388

چکیده: قارچ‌ها از مهم‌ترین عوامل آسیب در چوب به شمار می‌روند و می‌توانند هم از نظر بصری و هم از لحاظ ساختاری موجب تخریب گسترده‌ای در آن گردند. قارچ‌های مخرب اشیاء چوبی را از نظر شکل آسیب چوب می‌توان در سه دسته‌ی پوسیدگی‌ها، باختگی‌ها و کپک‌ها جای داد. در این میان پوسیدگی‌ها علاوه بر تخریب بصری موجب آسیب‌های ساختاری شدیدی در چوب می‌گردند. ولی باختگی‌ها و کپک‌ها بیشتر به دلیل آسیب‌های بصری ایجاد شده در چوب اهمیت پیدا می‌کنند و عدم توجه به آنها به خسارات جبران‌ناپذیری در آثار چوبی منتهی می‌شود. در همین راستا در متن حاضر، به بررسی مهم‌ترین عوامل قارچی و آسیب‌های ناشی از آنها در آثار ساخته‌شده از چوب پرداخته شده است و دلایل و نوع تأثیر آنها به طور کلی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

دریافت مقاله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگینوشته‌های مرتبط: