موسسه تصویربرداری از میراث فرهنگی
فرهنگ اصطلاحات عکاسی و فنی تصویربرداری واریختگی بازتابشی
ترجمه‌ی بهروز جلوداریان بیدگلی، مهدی رازانی، دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، دوره‌ی جدید، سال چهارم، شماره‌ی 7، بهار و تابستان 1395


دریافت مقاله: دوفصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگینوشته‌های مرتبط: