مهدی رازانی
فرهنگ واژگان حفاظت (Balaam)
دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال سوم، شماره‌ی پنجم، پاییز و زمستان 1387


به‌اشتراک‌گذارنده: بهروز جلوداریان بیدگلینوشته‌های مرتبط: