معین اسلامی، محمد مرتضوی
قابلیت توموگرافی کامپیوتری سی-تی اسکن در بررسی و مطالعه آثار تاریخی
دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال چهارم، شماره‌ی هفتم، پاییز و زمستان 1388


به‌اشتراک‌گذارنده: بهروز جلوداریان بیدگلینوشته‌های مرتبط: