سارا معتمدی، هایده خمسه
مطالعه و بررسی آسیب‌های وارده به کاشی‌های تکیه معاون‌الملک کرمانشاه
دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال پنجم، شماره‌ی دهم، بهار و تابستان 1390


به‌اشتراک‌گذارنده: بهروز جلوداریان بیدگلینوشته‌های مرتبط: