جعفر کریم پور، زهرا محمودی منش، بهنام پدرام
معرفی بافت تاریخی باکو و تحلیل اقدامات حفاظتی انجام یافته از دیدگاه مبانی نظری
سال چهارم، شماره‌ی هشتم، بهار و تابستان 1389


به‌اشتراک‌گذارنده: بهروز جلوداریان بیدگلینوشته‌های مرتبط: