مهدی رازانی
مقدمه‏‌‏ای بر نگهداری از صدف‏‌‏ها در موزه‏‌‏ها و مجموعه‏‌‏ها
دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال سوم، شماره‌ی ششم، بهار و تابستان 1388


به‌اشتراک‌گذارنده: بهروز جلوداریان بیدگلینوشته‌های مرتبط: