مهدی کردی، عباس عابد اصفهانی، سیدمحمدامین امامی
نقش ساختاری سنگ قرمز کلیسای سنت استپانوس جلفا در مکانیزم (فرآیند) تخریب
سال چهارم، شماره‌ی هشتم، بهار و تابستان 1389


به‌اشتراک‌گذارنده: بهروز جلوداریان بیدگلینوشته‌های مرتبط: