مهدی رازانی، حمیدرضا بخشنده فرد، اصغر توکلی، بهناز نصیرزاده
نگاهی به جعل میراث فرهنگی در ایران (با بررسی پایه جعلی به سبک سلقوی در کاخ موزه ی چهلسون اصفهان)
دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال چهارم، شماره‌ی هشتم، بهار و تابستان 1389


به‌اشتراک‌گذارنده: بهروز جلوداریان بیدگلینوشته‌های مرتبط: