سمیه نوغانی
کاربرد میکرو امولسیون روغن در آّب برای حفاظت از آثار تاریخی
دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال چهارم، شماره‌ی هفتم، پاییز و زمستان 1388


به‌اشتراک‌گذارنده: بهروز جلوداریان بیدگلینوشته‌های مرتبط: