542 مقاله در سوشیانت ثبت شده است.

عنوان نگارنده سال محل انتشار یا ارائه
ار‌ائه و اثبات نظریه ز‌عفر‌ان به عنو‌ان بافر عامل بازد‌ارنده تخریب زنگار در مینیاتور‌ها‌ی ایر‌انی‌ ماند‌انا برکشلی‌ 1376 مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت
حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فر‌هنگی در ایر‌ان‌: گذشته‌، حال‌، آینده‌ رسول‌ وطن‌دوست‌ 1376 مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت
عنوان نگارنده سال محل انتشار یا ارائه