حبیش تفلیسی،
بیان الصناعات
ویرایش (/به کوشش) ایرج افشار، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران زمین، تهران، 1336

چکیده: چنان‌که از نام اش بر می‌آید، این کتاب حاوی مطالبی در رابطه با صنایع مختلف و رایج در ایران قرن ششم است. میناکاری، فلزکاری، آماده‌سازی رنگ‌دانه‌ها و ... از مطالب باارزشی ست که در این کتاب می‌توان یافت. جلد پنجم فرهنگ ایران زمین، صص 298-457نوشته‌های مرتبط: