محمدبن‌محمد‌بن‌حسن طوسی (653 ﮪ.ق) به‌ کوشش محمدتقی مدرس رضوی،
تنسوخ‌نامه‌ی ایلخانی
ویرایش (/به کوشش) محمدتقی مدرس رضوی، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران زمین، تهران، 1348نوشته‌های مرتبط: