38 کتاب در سوشیانت ثبت شده است.

عنوان نگارنده سال ناشر
مجموعه مقالات سومین و چهارمین همایش‌های بین‌المللی سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی ‏‏- فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به معمار‌ی‌‏ ویرایش (/به کوشش) شهرزاد امین‌شیرازی، رویا بهادری 1383 س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور
(Traditional Crafts in Qajar, Iran (1800-1925 W. Floor 2003 Mazda Publishers
مواد شیمیایی مورد استفاده در مرمت آماندا کلایدزدیل 1379 دانشگاه هنر
مجموعه مقالات دومین همایش سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته ‏به معمار‌ی‌ (تهران‏ ‏17-22 آبان ماه 1376) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست 1378 س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور
تحفه‌ی حکیم مومن محمد مومن حسینی (1080 ﮪ.ق) 1376 انتشارات کتاب‌فروشی محمودی
مجموعه مقالات نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (چهارم تا هشتم اسفند 1375‏) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست 1376 دانشگاه هنر
کتاب الاسرار محمد زکریا رازی، 1371 موسسه‌ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران
ف‍رس‍ودگی‌ س‍ن‍گ‌ و ح‍ف‍اظت‌ از آن‌: آل‍ودگی‌ ج‍وی‌، ت‍میزک‍ردن‌، اس‍ت‍ح‍ک‍ام‌ب‍خ‍شی‌ و ح‍ف‍اظت ج‍ووانی‌ ج‍وزپ‍ه‌ آم‍وروس‍و، واس‍ک‍و فاسینا 1370 س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور
نزهۃ القلوب حمدالله مستوفی (740 ﻫ.ق) به‌ کوشش گای لیسترانج، 1362 انتشارات دنیای کتاب
تنسوخ‌نامه‌ی ایلخانی محمدبن‌محمد‌بن‌حسن طوسی (653 ﮪ.ق) به‌ کوشش محمدتقی مدرس رضوی، 1348 انتشارات بنیاد فرهنگ ایران زمین
عرایس الجواهر و نفایس الاطایب ابوالقاسم عبدالله بن علی کاشانی (700 ﻫ.ق) به کوشش ایرج افشار، 1345 انجمن آثار ملی
جواهرنامه مولف نامعلوم (به کوشش محمدتقی بینش)، 1343 انتشارات بنیاد فرهنگ ایران زمین
بیان الصناعات حبیش تفلیسی، 1336 انتشارات بنیاد فرهنگ ایران زمین
گوهرنامه منصور محمد ابن منصور (858-883 هـ.ق) 1335 انتشارات بنیاد فرهنگ ایران زمین
Al-Jamahir Fi Ma’rifat Al-Jawahir Al-Biruni 1891 Pakistan Hijra Council
Souvenirs d’un voyage en Perse J. Rochechouart 1867 Challamel Ainé
کشف الصنایع علی حسینی (قرن 13ﻫ.ق)، (قرن 13ﻫ.ق) نسخه‌ی خطی
مِرآت الجواهر جهانگیر پادشاه ، (1036 هـ.ق) نسخه‌ی خطی
عنوان نگارنده سال ناشر
لیست کتاب‌ها

مجموعه مقالات سومین و چهارمین همایش‌های بین‌المللی سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی ‏‏- فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به معمار‌ی‌‏

ویرایش (/به کوشش) شهرزاد امین‌شیرازی، رویا بهادری

1383

ناشر: س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور

(Traditional Crafts in Qajar, Iran (1800-1925

W. Floor

2003

ناشر: Mazda Publishers

مواد شیمیایی مورد استفاده در مرمت

آماندا کلایدزدیل

1379

ناشر: دانشگاه هنر

مجموعه مقالات دومین همایش سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته ‏به معمار‌ی‌ (تهران‏ ‏17-22 آبان ماه 1376)

ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست

1378

ناشر: س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور

تحفه‌ی حکیم مومن

محمد مومن حسینی (1080 ﮪ.ق)

1376

ناشر: انتشارات کتاب‌فروشی محمودی

مجموعه مقالات نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (چهارم تا هشتم اسفند 1375‏)

ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست

1376

ناشر: دانشگاه هنر

کتاب الاسرار

محمد زکریا رازی،

1371

ناشر: موسسه‌ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

ف‍رس‍ودگی‌ س‍ن‍گ‌ و ح‍ف‍اظت‌ از آن‌: آل‍ودگی‌ ج‍وی‌، ت‍میزک‍ردن‌، اس‍ت‍ح‍ک‍ام‌ب‍خ‍شی‌ و ح‍ف‍اظت

ج‍ووانی‌ ج‍وزپ‍ه‌ آم‍وروس‍و، واس‍ک‍و فاسینا

1370

ناشر: س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور

نزهۃ القلوب

حمدالله مستوفی (740 ﻫ.ق) به‌ کوشش گای لیسترانج،

1362

ناشر: انتشارات دنیای کتاب

تنسوخ‌نامه‌ی ایلخانی

محمدبن‌محمد‌بن‌حسن طوسی (653 ﮪ.ق) به‌ کوشش محمدتقی مدرس رضوی،

1348

ناشر: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران زمین

عرایس الجواهر و نفایس الاطایب

ابوالقاسم عبدالله بن علی کاشانی (700 ﻫ.ق) به کوشش ایرج افشار،

1345

ناشر: انجمن آثار ملی

جواهرنامه

مولف نامعلوم (به کوشش محمدتقی بینش)،

1343

ناشر: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران زمین

بیان الصناعات

حبیش تفلیسی،

1336

ناشر: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران زمین

گوهرنامه

منصور محمد ابن منصور (858-883 هـ.ق)

1335

ناشر: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران زمین

Al-Jamahir Fi Ma’rifat Al-Jawahir

Al-Biruni

1891

ناشر: Pakistan Hijra Council

Souvenirs d’un voyage en Perse

J. Rochechouart

1867

ناشر: Challamel Ainé

کشف الصنایع

علی حسینی (قرن 13ﻫ.ق)،

(قرن 13ﻫ.ق)

ناشر: نسخه‌ی خطی

مِرآت الجواهر

جهانگیر پادشاه ،

(1036 هـ.ق)

ناشر: نسخه‌ی خطی

لیست کتاب‌ها