نتایج مربوط به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان 1 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
فن‌شناسی و آسیب‌شناسی بخشی از تزئینات وابسته به معماری گنبد سلطانیه مهدی کردی، محمد مرتضوی، مهدی رازانی 1388 پروژه‌ی مطالعاتی
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
فن‌شناسی و آسیب‌شناسی بخشی از تزئینات وابسته به معماری گنبد سلطانیه
مهدی کردی، محمد مرتضوی، مهدی رازانی
1388
نوع نوشتار: پروژه‌ی مطالعاتی
لیست نتایج