نتایج مربوط به انتشارات بنیاد فرهنگ ایران زمین 4 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
تنسوخ‌نامه‌ی ایلخانی محمدبن‌محمد‌بن‌حسن طوسی (653 ﮪ.ق) به‌ کوشش محمدتقی مدرس رضوی، 1348 کتاب
جواهرنامه مولف نامعلوم (به کوشش محمدتقی بینش)، 1343 کتاب
بیان الصناعات حبیش تفلیسی، 1336 کتاب
گوهرنامه منصور محمد ابن منصور (858-883 هـ.ق) 1335 کتاب
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
تنسوخ‌نامه‌ی ایلخانی
محمدبن‌محمد‌بن‌حسن طوسی (653 ﮪ.ق) به‌ کوشش محمدتقی مدرس رضوی،
1348
نوع نوشتار: کتاب
جواهرنامه
مولف نامعلوم (به کوشش محمدتقی بینش)،
1343
نوع نوشتار: کتاب
بیان الصناعات
حبیش تفلیسی،
1336
نوع نوشتار: کتاب
گوهرنامه
منصور محمد ابن منصور (858-883 هـ.ق)
1335
نوع نوشتار: کتاب
لیست نتایج