نتایج مربوط به انتشارات جهاد دانشگاهی 1 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
فرهنگ مصور الگوهای تخریب سنگ ورونیک ورگی‌بلمین 1390 کتاب
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
فرهنگ مصور الگوهای تخریب سنگ
ورونیک ورگی‌بلمین
1390
نوع نوشتار: کتاب
لیست نتایج