نتایج مربوط به انتشارات دانشگاه هنر اسلامی تبریز 3 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
رهیافت‌های باستان‌شناختی به فناوری هتر مارگارت لوئیس میلر 1395 کتاب
برگزیده مقالات اولین و دومین همایش ملی کاربرد تحلیل‌های علمی در باستان‌سنجی و مرمت میراث فرهنگی ویرایش (/به کوشش) مهدی رازانی، بهرام آجورلو 1393 کتاب
روش های تجزیه ی مواد در مرمت و حفاظت آثار تاریخی باربارا استوارت 1393 کتاب
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
رهیافت‌های باستان‌شناختی به فناوری
هتر مارگارت لوئیس میلر
1395
نوع نوشتار: کتاب
برگزیده مقالات اولین و دومین همایش ملی کاربرد تحلیل‌های علمی در باستان‌سنجی و مرمت میراث فرهنگی
ویرایش (/به کوشش) مهدی رازانی، بهرام آجورلو
1393
نوع نوشتار: کتاب
روش های تجزیه ی مواد در مرمت و حفاظت آثار تاریخی
باربارا استوارت
1393
نوع نوشتار: کتاب
لیست نتایج