نتایج مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان 1 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
زندگی دوباره‌ی سنگ‌ها؛ با نگرشی بر آسیب‌شناسی و شیوه‌های حفظ و مرمت آثار و ابنیه‌ی سنگی سمیه بصیری 1392 کتاب
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
زندگی دوباره‌ی سنگ‌ها؛ با نگرشی بر آسیب‌شناسی و شیوه‌های حفظ و مرمت آثار و ابنیه‌ی سنگی
سمیه بصیری
1392
نوع نوشتار: کتاب
لیست نتایج