نتایج مربوط به میراث مکتوب 1 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
جواهرنامه‌ی نظامی محمدبن ابی‌برکات جوهری نیشابوری (592 ﮪ.ق) 1383 کتاب
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
جواهرنامه‌ی نظامی
محمدبن ابی‌برکات جوهری نیشابوری (592 ﮪ.ق)
1383
نوع نوشتار: کتاب
لیست نتایج