نتایج مربوط به نسخه‌ی خطی 2 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
کشف الصنایع علی حسینی (قرن 13ﻫ.ق)، (قرن 13ﻫ.ق) کتاب
مِرآت الجواهر جهانگیر پادشاه ، (1036 هـ.ق) کتاب
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
کشف الصنایع
علی حسینی (قرن 13ﻫ.ق)،
(قرن 13ﻫ.ق)
نوع نوشتار: کتاب
مِرآت الجواهر
جهانگیر پادشاه ،
(1036 هـ.ق)
نوع نوشتار: کتاب
لیست نتایج