نتایج مربوط به آثار با پایه‌ی کاغذی 115 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
مطالعه‌ی تاریخی-تطبیقی، فن‌شناسی و آسیب‌شناسی دو نمونه نقشه‌ی قدیمی و ارائه‌ی طرح مرمتی هادی زند کریمی 1391 پایان‌نامه
حفظ و مرمت یک نمونه عقدنامه‌ی متعلق به مجموعه‌ی شخصی و یک نمونه زیارت‌نامه‌ی کاغذی با تکیه‌گاه مقوایی متعلق به موزه‌ی سیدحمزه‌ی تبریز محبوب عبدالعلی‌زاده 1391 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سه نمونه فرمان قاجاری متعلق به موزه‌ی ملی ملک با سه شیوه‌ی مختلف امیرحسین مصدق 1391 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سه قطعه مینیاتور هندی روی کاغذ متعلق به سازمان میراث فرهنگی خراسان مریم میسرانی 1391 پایان‌نامه
مجموعه مقالات هشتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (تهران 1386‏) ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی 1391 کتاب
بررسی فرآیندهای تخریب تزئینات طلایی‌رنگ و تاثیرات آن بر کاغذ در چند نسخه‌ی خطی تزئینی از دوره‌ی قاجار سید‌محمدجواد موسوی 1390 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت یک قطعه نقشه‌ی قالی کرمان دوره پهلوی اول متعلق به میراث فرهنگی کرمان محبوبه نخعی امرودی 1390 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت نسخه‌ی خطی مرشدالعوام دوره‌ی قاجاریه متعلق به میراث فرهنگی کرمان کوثر کربلایی میرزا شهربابکی 1390 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت یک نسخه‌ی خطی اسکندرنامه متعلق به مجموعه‌ی شخصی مصطفی خواجه‌محمودی 1390 پایان‌نامه
بررسی حفاظت و مرمت نقاشی روی کاغذ در دیوارنگاره‌ی بقعه‌ی هارون ولایت اصفهان نگین درخشان 1390 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت بر روی یک نسخه‌ی خطی منسوب به قاجار شهلا علی‌دادی 1390 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت دو نمونه قطعه‌ی خطی متعلق به دوره‌ی صفوی احمد بستانی 1390 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت شصت عدد دفترچه‌ی خطی متعلق به موزه‌ی مردم‌شناسی رودهن امید دادمهر 1390 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت نامه‌های پستی مربوط به اداره‌ی پست زاهدان دوره‌ی پهلوی اول اسماء گنجعلی 1390 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت نسخه‌ی خطی جزء دوازدهم قرآن کریم مربوط به موزه‌ی مردم‌شناسی زابل نجمه‌خاتون میری 1390 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت نسخه‌ی خطی نفیس کتاب العشره در دوره‌ی صفویه فاطمه رحیمی دادکان 1390 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت یک جلد قرآن چاپ سنگی متعلق به مجموعه‌ی خصوصی محسن پروین 1390 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت یک نسخه کتاب حافظ مربوط به اوایل دوره‌ی پهلوی نسرین خواجه‌محمودی 1390 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت یک نسخه‌ی خطی مربوط به دوران قاجار (قباله) افسانه فیروزنیا 1390 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت یک نمونه تابلو نقاشی لاکی قاجاری متعلق به مجموعه‌ی نیاوران بی‌بی‌عافیه پیکر 1390 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
مطالعه‌ی تاریخی-تطبیقی، فن‌شناسی و آسیب‌شناسی دو نمونه نقشه‌ی قدیمی و ارائه‌ی طرح مرمتی
هادی زند کریمی
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفظ و مرمت یک نمونه عقدنامه‌ی متعلق به مجموعه‌ی شخصی و یک نمونه زیارت‌نامه‌ی کاغذی با تکیه‌گاه مقوایی متعلق به موزه‌ی سیدحمزه‌ی تبریز
محبوب عبدالعلی‌زاده
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سه نمونه فرمان قاجاری متعلق به موزه‌ی ملی ملک با سه شیوه‌ی مختلف
امیرحسین مصدق
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سه قطعه مینیاتور هندی روی کاغذ متعلق به سازمان میراث فرهنگی خراسان
مریم میسرانی
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مجموعه مقالات هشتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (تهران 1386‏)
ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی
1391
نوع نوشتار: کتاب
بررسی فرآیندهای تخریب تزئینات طلایی‌رنگ و تاثیرات آن بر کاغذ در چند نسخه‌ی خطی تزئینی از دوره‌ی قاجار
سید‌محمدجواد موسوی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت یک قطعه نقشه‌ی قالی کرمان دوره پهلوی اول متعلق به میراث فرهنگی کرمان
محبوبه نخعی امرودی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت نسخه‌ی خطی مرشدالعوام دوره‌ی قاجاریه متعلق به میراث فرهنگی کرمان
کوثر کربلایی میرزا شهربابکی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت یک نسخه‌ی خطی اسکندرنامه متعلق به مجموعه‌ی شخصی
مصطفی خواجه‌محمودی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی حفاظت و مرمت نقاشی روی کاغذ در دیوارنگاره‌ی بقعه‌ی هارون ولایت اصفهان
نگین درخشان
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت بر روی یک نسخه‌ی خطی منسوب به قاجار
شهلا علی‌دادی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت دو نمونه قطعه‌ی خطی متعلق به دوره‌ی صفوی
احمد بستانی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت شصت عدد دفترچه‌ی خطی متعلق به موزه‌ی مردم‌شناسی رودهن
امید دادمهر
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت نامه‌های پستی مربوط به اداره‌ی پست زاهدان دوره‌ی پهلوی اول
اسماء گنجعلی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت نسخه‌ی خطی جزء دوازدهم قرآن کریم مربوط به موزه‌ی مردم‌شناسی زابل
نجمه‌خاتون میری
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت نسخه‌ی خطی نفیس کتاب العشره در دوره‌ی صفویه
فاطمه رحیمی دادکان
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت یک جلد قرآن چاپ سنگی متعلق به مجموعه‌ی خصوصی
محسن پروین
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت یک نسخه کتاب حافظ مربوط به اوایل دوره‌ی پهلوی
نسرین خواجه‌محمودی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت یک نسخه‌ی خطی مربوط به دوران قاجار (قباله)
افسانه فیروزنیا
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت یک نمونه تابلو نقاشی لاکی قاجاری متعلق به مجموعه‌ی نیاوران
بی‌بی‌عافیه پیکر
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج