نتایج مربوط به آسیب‌شناسی آثار 144 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
بررسی کاربرد آهک در اندودکاری بنا و آسیب‌شناسی آن سودابه خانجانی، غلامرضا وطن‌خواه 1390 مقاله
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و ارائه راهکارهای حفاظتی از نقش برجسته شماره 1 کول فرح اردشیر کوهزاد، علیرضا بهرمان، حسن درخشی 1390 مقاله
مطالعه و بررسی آسیب‌های وارده به کاشی‌های تکیه معاون‌الملک کرمانشاه سارا معتمدی، هایده خمسه 1390 مقاله
شناسایی چوب و خرده چوب از طریق وابری الیاف (دفیبره کردن) وحید صفدری، لیلا آقازاده 1390 مقاله
بیماری برنز در آلیاژهای مس باستانی: مکانیزم، حفاظت و درمان امید عودباشی 1390 مقاله
آسیب‌شناسی و ارائه طرح حفاظتی پرده کعبه محفوظ در موزه قصر “آئینه و روشنایی” یزد منا منتظری هدشی 1390 پایان‌نامه
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و ارائه‌ی طرح مرمت و حفاظت تزئینات گچی محراب بقعه‌ی تاریخی پیربکران حامد پورتقی 1389 پایان‌نامه
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و ارائه‌ی طرح مرمت کتیبه‌ی گچبری نعل‌درگاه بنای امام‌زاده شاه احمدقاسم شهر قم ﴿قرن هشتم ‌هـ.ق﴾ حامد جهاندوست 1389 پایان‌نامه
بررسی روش‌های ایجاد پاتین مصنوعی در مجسمه‌های برنزی معاصر و تاثیر آنها بر روند تخریب آثار و ارائه‌ی مناسب‌ترین راهکار حفاظتی محمد شیرخان‌زاده 1389 پایان‌نامه
بررسی ساختاری و آسیب‌شناسی سنگ‌های قرمز کلیسای سنت‌استپانوس جلفا با ارائه‌ی پیشنهادهای حفاظتی مهدی کردی 1389 پایان‌نامه
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و طرح حفظ و مرمت تزئینات طلاکاری و لایه‌چینی روی سنگ در دوره‌ی قاجار (مطالعه‌ی موردی: تزئینات طلاکاری و لایه‌چینی روی سنگ موجود در مجموعه‌ی کاخ گلستان تهران) عادله محتشم 1389 پایان‌نامه
آسیب‌شناسی و فن‌شناسی کاشی‌های تصویری دوره‌ی قاجار ﴿مربوط به ازاره‌ی ضلع شرقی تکیه‌ی معاون‌الملک کرمانشاه﴾ و ارائه‌ی راهکارهای حفاظتی-مرمتی عبدالرضا محمدیان خسروی 1389 پایان‌نامه
فن‌شناسی و آسیب‌شناسی نقوش مُهری بقعه‌ی پیربکران اصفهان با ارائه‌ی طرح مرمت جعفر پرویز 1389 پایان‌نامه
آسیب‌شناسی و فن‌شناسی قالی‌های ابریشمی ایرانی و ارائه‌ی دستورالعمل حفاظتی و مرمتی مهری باقی‌زاده 1389 پایان‌نامه
مطالعه‌ی مکانیزم‌های فرسایش و ترمیم آلیاژ هفت‌جوش و شناخت متالورژیکی آن مهدی مکبریان 1389 پایان‌نامه
بررسی فن‌شناسی، آسیب شناسی و مرمت جزء بیست و ششم قرآن خطی مربوط به دوره‌ی قاجار امیر افلاکیان 1389 پایان‌نامه
بررسی فن‌شناسی و آسیب‌شناسی و حفاظت و مرمت بخشی از نقاشی‌های ازاره‌ی عمارت هشت‌بهشت اصفهان متعلق به دوره‌ی صفوی مینا صفائیان 1389 پایان‌نامه
آسیب‌شناسی، فن‌شناسی، مطالعات تاریخی و حفاظت و مرمت یک قطعه گچبری دوره‌ی ساسانی (متعلق به موزه‌ی رضا عباسی) شادی مرادی 1389 پایان‌نامه
بررسی آسیب‌شناسی و حفاظت و مرمت بخشی از نقاشی‌های مسجد آقابزرگ کاشان دوره‌ی قاجار الهه دماوندی 1389 پایان‌نامه
بررسی تاریخی، فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و مرمت دو خمره‌ی سفالی مکشوفه از محوطه‌ی باستانی هفت‌تپه اکرم کر زنگنه 1389 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
بررسی کاربرد آهک در اندودکاری بنا و آسیب‌شناسی آن
سودابه خانجانی، غلامرضا وطن‌خواه
1390
نوع نوشتار: مقاله
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و ارائه راهکارهای حفاظتی از نقش برجسته شماره 1 کول فرح
اردشیر کوهزاد، علیرضا بهرمان، حسن درخشی
1390
نوع نوشتار: مقاله
مطالعه و بررسی آسیب‌های وارده به کاشی‌های تکیه معاون‌الملک کرمانشاه
سارا معتمدی، هایده خمسه
1390
نوع نوشتار: مقاله
شناسایی چوب و خرده چوب از طریق وابری الیاف (دفیبره کردن)
وحید صفدری، لیلا آقازاده
1390
نوع نوشتار: مقاله
بیماری برنز در آلیاژهای مس باستانی: مکانیزم، حفاظت و درمان
امید عودباشی
1390
نوع نوشتار: مقاله
آسیب‌شناسی و ارائه طرح حفاظتی پرده کعبه محفوظ در موزه قصر “آئینه و روشنایی” یزد
منا منتظری هدشی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و ارائه‌ی طرح مرمت و حفاظت تزئینات گچی محراب بقعه‌ی تاریخی پیربکران
حامد پورتقی
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و ارائه‌ی طرح مرمت کتیبه‌ی گچبری نعل‌درگاه بنای امام‌زاده شاه احمدقاسم شهر قم ﴿قرن هشتم ‌هـ.ق﴾
حامد جهاندوست
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی روش‌های ایجاد پاتین مصنوعی در مجسمه‌های برنزی معاصر و تاثیر آنها بر روند تخریب آثار و ارائه‌ی مناسب‌ترین راهکار حفاظتی
محمد شیرخان‌زاده
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی ساختاری و آسیب‌شناسی سنگ‌های قرمز کلیسای سنت‌استپانوس جلفا با ارائه‌ی پیشنهادهای حفاظتی
مهدی کردی
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و طرح حفظ و مرمت تزئینات طلاکاری و لایه‌چینی روی سنگ در دوره‌ی قاجار (مطالعه‌ی موردی: تزئینات طلاکاری و لایه‌چینی روی سنگ موجود در مجموعه‌ی کاخ گلستان تهران)
عادله محتشم
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
آسیب‌شناسی و فن‌شناسی کاشی‌های تصویری دوره‌ی قاجار ﴿مربوط به ازاره‌ی ضلع شرقی تکیه‌ی معاون‌الملک کرمانشاه﴾ و ارائه‌ی راهکارهای حفاظتی-مرمتی
عبدالرضا محمدیان خسروی
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
فن‌شناسی و آسیب‌شناسی نقوش مُهری بقعه‌ی پیربکران اصفهان با ارائه‌ی طرح مرمت
جعفر پرویز
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
آسیب‌شناسی و فن‌شناسی قالی‌های ابریشمی ایرانی و ارائه‌ی دستورالعمل حفاظتی و مرمتی
مهری باقی‌زاده
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مطالعه‌ی مکانیزم‌های فرسایش و ترمیم آلیاژ هفت‌جوش و شناخت متالورژیکی آن
مهدی مکبریان
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی فن‌شناسی، آسیب شناسی و مرمت جزء بیست و ششم قرآن خطی مربوط به دوره‌ی قاجار
امیر افلاکیان
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی فن‌شناسی و آسیب‌شناسی و حفاظت و مرمت بخشی از نقاشی‌های ازاره‌ی عمارت هشت‌بهشت اصفهان متعلق به دوره‌ی صفوی
مینا صفائیان
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
آسیب‌شناسی، فن‌شناسی، مطالعات تاریخی و حفاظت و مرمت یک قطعه گچبری دوره‌ی ساسانی (متعلق به موزه‌ی رضا عباسی)
شادی مرادی
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی آسیب‌شناسی و حفاظت و مرمت بخشی از نقاشی‌های مسجد آقابزرگ کاشان دوره‌ی قاجار
الهه دماوندی
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی تاریخی، فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و مرمت دو خمره‌ی سفالی مکشوفه از محوطه‌ی باستانی هفت‌تپه
اکرم کر زنگنه
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج