نتایج مربوط به فیلم و میکرو فیلم 1 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
مرمت دیجیتالی فیلم زهرا جمشیدیان 1383 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
مرمت دیجیتالی فیلم
زهرا جمشیدیان
1383
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج