نتایج مربوط به دوره‌ی تاریخی (پیش از اسلام) 17 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
پروژه های باستان شناختی سدهای ایران، کاوش‌های نجات بخشی اضطراری یا حفاظت و مرمت!!! اکبر عابدی 1395 مقاله
گذری بر معماری و شهرسازی ‌ایران در دوره‌ی اشکانی (256 ق.م تا 224 م.) علی نوراللهی 1394 مقاله
معماری و شهرسازی اشکانیان در بین النهرین و سوریه علی نوراللهی 1394 مقاله
شکل‌گیری فرم چلیپایی باغ بر اساس مفاهیم نمادین شیرکو محمدی 1388 مقاله
بررسی آسیب‌های وارده بر نقش سرستون گاو در آرامگاه داریوش اول در نقش‌رستم و حفاظت و مرمت آن مجید ایاسی 1382 پایان‌نامه
مطالعه و بررسی نقاشی‌های به‌دست‌آمده از محوطه‌ی تاریخی هفت‌تپه محمدسعید ساعدی 1382 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سرستون گاو دروازه‌ی ناتمام تخت جمشید رضا شیخ‌السلامی 1382 پایان‌نامه
مطالعه و مرمت یک ظرف شیشه‌ای دوره‌ی ساسانی بهراد کریمی 1380 پایان‌نامه
مقایسه‌ی تطبیقی سفال دوره‌ی اشکانی با دوره‌ی ساسانی، مرمت یک نمونه سفال دوره‌ی ساسانی فرامرز توکلی 1375 پایان‌نامه
بررسی و بازآرائی سکه‌های دوره‌ی پارت رضا رحمانی 1375 پایان‌نامه
مرمت تابوت لعاب‌دار اشکانی بیژن حیدری‌زاده 1375 پایان‌نامه
بررسی مرمت آناستیلوز در تخت جمشید و مرمت سرستون گاو از کاخ صدستون رضا عطائی 1375 پایان‌نامه
سفال تپه حصار دامغان گیتی قادرنیا 1373 پایان‌نامه
شناخت و بررسی نقوش و مسائل حفاظتی و مرمتی در طاق بزرگ طاق‌بستان حمیدرضا محبی 1372 پایان‌نامه
حفاظت از پارچه‌های قدیمی در برابر عوامل محیطی و مرمت نمونه پارچه‌ی قومیس دامغان گیتا مهدی‌زاده 1372 پایان‌نامه
شیشه و مرمت آن (پارتی و ساسانی) مسعود امیر کاشانی 1370 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت چهار شیء آهنی ( هزاره‌ی اول قبل از میلاد) فرامرز مستعلی‌زاده 1368 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
پروژه های باستان شناختی سدهای ایران، کاوش‌های نجات بخشی اضطراری یا حفاظت و مرمت!!!
اکبر عابدی
1395
نوع نوشتار: مقاله
گذری بر معماری و شهرسازی ‌ایران در دوره‌ی اشکانی (256 ق.م تا 224 م.)
علی نوراللهی
1394
نوع نوشتار: مقاله
معماری و شهرسازی اشکانیان در بین النهرین و سوریه
علی نوراللهی
1394
نوع نوشتار: مقاله
شکل‌گیری فرم چلیپایی باغ بر اساس مفاهیم نمادین
شیرکو محمدی
1388
نوع نوشتار: مقاله
بررسی آسیب‌های وارده بر نقش سرستون گاو در آرامگاه داریوش اول در نقش‌رستم و حفاظت و مرمت آن
مجید ایاسی
1382
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مطالعه و بررسی نقاشی‌های به‌دست‌آمده از محوطه‌ی تاریخی هفت‌تپه
محمدسعید ساعدی
1382
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سرستون گاو دروازه‌ی ناتمام تخت جمشید
رضا شیخ‌السلامی
1382
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مطالعه و مرمت یک ظرف شیشه‌ای دوره‌ی ساسانی
بهراد کریمی
1380
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مقایسه‌ی تطبیقی سفال دوره‌ی اشکانی با دوره‌ی ساسانی، مرمت یک نمونه سفال دوره‌ی ساسانی
فرامرز توکلی
1375
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی و بازآرائی سکه‌های دوره‌ی پارت
رضا رحمانی
1375
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مرمت تابوت لعاب‌دار اشکانی
بیژن حیدری‌زاده
1375
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی مرمت آناستیلوز در تخت جمشید و مرمت سرستون گاو از کاخ صدستون
رضا عطائی
1375
نوع نوشتار: پایان‌نامه
سفال تپه حصار دامغان
گیتی قادرنیا
1373
نوع نوشتار: پایان‌نامه
شناخت و بررسی نقوش و مسائل حفاظتی و مرمتی در طاق بزرگ طاق‌بستان
حمیدرضا محبی
1372
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت از پارچه‌های قدیمی در برابر عوامل محیطی و مرمت نمونه پارچه‌ی قومیس دامغان
گیتا مهدی‌زاده
1372
نوع نوشتار: پایان‌نامه
شیشه و مرمت آن (پارتی و ساسانی)
مسعود امیر کاشانی
1370
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت چهار شیء آهنی ( هزاره‌ی اول قبل از میلاد)
فرامرز مستعلی‌زاده
1368
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج