نتایج مربوط به دوره‌ی پیش از تاریخ 12 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
تفسیری بر شباهت‌های موجود میان آثار فرهنگ بلخی-مروی و شهر سوخته حامد طهماسبی زاوه، فرشید ایروانی قدیم 1395 مقاله
پروژه های باستان شناختی سدهای ایران، کاوش‌های نجات بخشی اضطراری یا حفاظت و مرمت!!! اکبر عابدی 1395 مقاله
گونه‌شناسی فرمی و تکنیکی مصنوعات مرمری در محوطه‌های شاخص پیش از تاریخی (عصر مفرغ) جنوب شرق ایران رامین محمدی سفیدخانی 1393 مقاله
بررسی مقدماتی روش ساخت و تزئین سنگ‌های کلریتی حوزه‌ی تمدنی هلیل‌رود مهدی رازانی، سیدمحمدامین امامی، یوسف مجیدزاده 1391 مقاله
جایگاه سنگ نرم در محوطه‌های عصر مفرغ ایران مهدی رازانی، محمدامین امامی، یوسف مجیدزاده 1389 مقاله
نو آوری‌های دوره‌ی نوسنگی در آناتولی مسعود رحمتی 1388 مقاله
نگاهی به نویافته‌های باستان‌شناختی جیرفت مهدی رازانی، سیدمحمدامین امامی، عباس عابد اصفهانی 1388 مقاله
بررسی تاریخی، فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و ارائه‌ی طرح محافظتی نقاشی‌های پیش از تاریخ اشکفت آهوی بستک خالد صادقی 1381 پایان‌نامه
مطالعه و مرمت دو نمونه ظرف سفالی از یافته‌های محوطه‌ی تاریخی اریسمان امیرحسین کریمی 1381 پایان‌نامه
مطالعه، حفاظت و مرمت تعدادی از سفال‌های اریسمان در محل حفاری فاطمه محسنی 1380 پایان‌نامه
بررسی و حفاظت و مرمت شیء آهنی از دوره‌ی الیمایی زهرا بهزادنیا 1370 پایان‌نامه
حفاظت و نگهداری کنده‌کاری‌های صخره‌ای در سکنج کرمان محسن موحدی 1368 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
تفسیری بر شباهت‌های موجود میان آثار فرهنگ بلخی-مروی و شهر سوخته
حامد طهماسبی زاوه، فرشید ایروانی قدیم
1395
نوع نوشتار: مقاله
پروژه های باستان شناختی سدهای ایران، کاوش‌های نجات بخشی اضطراری یا حفاظت و مرمت!!!
اکبر عابدی
1395
نوع نوشتار: مقاله
گونه‌شناسی فرمی و تکنیکی مصنوعات مرمری در محوطه‌های شاخص پیش از تاریخی (عصر مفرغ) جنوب شرق ایران
رامین محمدی سفیدخانی
1393
نوع نوشتار: مقاله
بررسی مقدماتی روش ساخت و تزئین سنگ‌های کلریتی حوزه‌ی تمدنی هلیل‌رود
مهدی رازانی، سیدمحمدامین امامی، یوسف مجیدزاده
1391
نوع نوشتار: مقاله
جایگاه سنگ نرم در محوطه‌های عصر مفرغ ایران
مهدی رازانی، محمدامین امامی، یوسف مجیدزاده
1389
نوع نوشتار: مقاله
نو آوری‌های دوره‌ی نوسنگی در آناتولی
مسعود رحمتی
1388
نوع نوشتار: مقاله
نگاهی به نویافته‌های باستان‌شناختی جیرفت
مهدی رازانی، سیدمحمدامین امامی، عباس عابد اصفهانی
1388
نوع نوشتار: مقاله
بررسی تاریخی، فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و ارائه‌ی طرح محافظتی نقاشی‌های پیش از تاریخ اشکفت آهوی بستک
خالد صادقی
1381
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مطالعه و مرمت دو نمونه ظرف سفالی از یافته‌های محوطه‌ی تاریخی اریسمان
امیرحسین کریمی
1381
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مطالعه، حفاظت و مرمت تعدادی از سفال‌های اریسمان در محل حفاری
فاطمه محسنی
1380
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی و حفاظت و مرمت شیء آهنی از دوره‌ی الیمایی
زهرا بهزادنیا
1370
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و نگهداری کنده‌کاری‌های صخره‌ای در سکنج کرمان
محسن موحدی
1368
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج