نتایج مربوط به حفاظت حین کاوش 9 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
پروژه های باستان شناختی سدهای ایران، کاوش‌های نجات بخشی اضطراری یا حفاظت و مرمت!!! اکبر عابدی 1395 مقاله
مدیریت و برنامه‌ریزی برای حفظ و مرمت در کاوش‌های باستان‌شناسی فریبا مجیدی 1389 مقاله
راهبرد حفاظت و مرمت آثار در کاوش‌های زیر آب با تاکید بر کاوش‌های بندر ریگ فاطمه جوهری 1387 پایان‌نامه
مرمت آثار باستانی در هنگام کاوش‌های باستان‌شناسی تانیا گریشمن 1386 مقاله
حفظ، مرمت و نگهداری استخوان‌های بدست آمده از کاوش‌های باستان‌شناسی فریبا مجیدی 1386 مقاله
توصیه‌نامه‌ی اصول بین المللی در حفاری‌های باستان‌شناسی ترجمه‌ی فریبا مجیدی 1383 مقاله
کاهگل و ارزشهای آن در محافظت از سازه‌های گلین (حفاظت از کوره‌های عمل آوری فلز و پخت سفال در محوطه‌ی تاریخی اریسمان) مهدی کلیایی 1382 پایان‌نامه
مطالعه، حفاظت و مرمت تعدادی از سفال‌های اریسمان در محل حفاری فاطمه محسنی 1380 پایان‌نامه
مجموعه مقالات نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (چهارم تا هشتم اسفند 1375‏) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست 1376 کتاب
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
پروژه های باستان شناختی سدهای ایران، کاوش‌های نجات بخشی اضطراری یا حفاظت و مرمت!!!
اکبر عابدی
1395
نوع نوشتار: مقاله
مدیریت و برنامه‌ریزی برای حفظ و مرمت در کاوش‌های باستان‌شناسی
فریبا مجیدی
1389
نوع نوشتار: مقاله
راهبرد حفاظت و مرمت آثار در کاوش‌های زیر آب با تاکید بر کاوش‌های بندر ریگ
فاطمه جوهری
1387
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مرمت آثار باستانی در هنگام کاوش‌های باستان‌شناسی
تانیا گریشمن
1386
نوع نوشتار: مقاله
حفظ، مرمت و نگهداری استخوان‌های بدست آمده از کاوش‌های باستان‌شناسی
فریبا مجیدی
1386
نوع نوشتار: مقاله
توصیه‌نامه‌ی اصول بین المللی در حفاری‌های باستان‌شناسی
ترجمه‌ی فریبا مجیدی
1383
نوع نوشتار: مقاله
کاهگل و ارزشهای آن در محافظت از سازه‌های گلین (حفاظت از کوره‌های عمل آوری فلز و پخت سفال در محوطه‌ی تاریخی اریسمان)
مهدی کلیایی
1382
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مطالعه، حفاظت و مرمت تعدادی از سفال‌های اریسمان در محل حفاری
فاطمه محسنی
1380
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مجموعه مقالات نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (چهارم تا هشتم اسفند 1375‏)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست
1376
نوع نوشتار: کتاب
لیست نتایج