نتایج مربوط به نگهداری آثار در مخزن 24 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
مدیریت بحران در حفاظت پیشگیرانه رابرت والر 1395 مقاله
شناسایی قارچ‌های جداسازی‌شده از نسخ کاغذی و تأثیرات ناشی از آنها در یک مجموعه‌ی خصوصی در اصفهان علیرضا کوچکزایی، مهشید شیردوانی 1392 مقاله
پراکنش قارچ آسپرژیلوس نیجر و بررسی آسیب ناشی از آن در مجموعه‌ی اسناد و نسخ کاغذی آرشیو کتابخانه و موزه‌ی ملی ملک به روش ATR-FTIR و SEM محسن محمدی آچاچلویی، علیرضا کوچکزایی 1392 مقاله
مدیریت و کنترل خطر حریق در موزه‌ها و آرشیوها (نمونه‌ی موردی: ارائه‌ی طرح مدیریت خطر حریق در کتابخانه و موزه‌ی ملی ملک) سمیه پورخسروانی 1392 پایان‌نامه
شناسایی قارچ‌های مخرب اسناد و نسخ کاغذی آرشیو کتابخانه و موزه‌ی ملی ملک و تأثیرات ناشی از آنها محسن محمدی آچاچلویی، علیرضا کوچکزایی 1392 مقاله
حفظ و مرمت سنگ قبر مرمری موزه‌ی سنگ آذربایجان زهره ناصربخت 1391 پایان‌نامه
آسیب‌شناسی، حفاظت و مرمت جلد لاکی کتاب دیوان نصرت در موزه‌ی آذربایجان دانیال هرندی 1391 پایان‌نامه
مطالعه‌ی تکنیکی و حفاظت و مرمت دو خنجر فلزی توقیفی از مشکین‌شهر متعلق به موزه‌ی آذربایجان حسن غفاری نیک 1391 پایان‌نامه
بررسی مبانی نظری مرمت و حفاظت از آثار شهداء با تکیه بر آثار موزه‌ی شهدای تبریز  مریم ماهی 1391 پایان‌نامه
بررسی حفاظت و مرمت شیر سنگی منقوش متعلق به موزه‌ی مردم شناسی شهر چمگردان آزاده علیزاده مبارکه 1390 پایان‌نامه
ارزیابی عوامل تهدید‌کننده‌ی اشیاء موجود در موزه‌ی پارس شیراز، با نگاه ویژه به نگهداری تابلوهای نقاشی رنگ و روغن سحر فروزان‌پور 1390 پایان‌نامه
بررسی حفاظتی مجموعه آثار موزه هنرهای ملی با نگاه ویژه به زنجیره حفاظتی Chantier Des Collection مهشید ایلخانی 1389 پایان‌نامه
حفاطت پیشگیرانه آثار کاغذی در مخزن موزه‌‌ی ملک سیده‌سمیه محسنیان 1388 پایان‌نامه
بررسی آسیب‌شناسی و حفاظت و مرمت شمایل روسی (مسیر صلیب) متعلق به مجموعه‌ی فرهنگی تاریخی نیاوران زهرا لالائی 1388 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت و نگهداری مجموعه‌ای از اسناد خطی متعلق به دوره‌ی قاجار سید نوید سیدعلی اکبر 1387 پایان‌نامه
بیماری‌های آلرژیک و مسمومیت‌های ناشی از قارچ‌ها (در کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی-تاریخی) محمد قهری 1386 مقاله
آسیب‌شناسی و ارائه‌ی طرح حفاظتی جهت نگهداری اسناد تاریخی کاخ گلستان مهناز بیات 1385 پایان‌نامه
آشنایی با “مؤسسه‌ی موزه ملی هند” پیش‌گام و کم‌نظیر در موزه‌داری و مرمت مهرناز آزادی 1385 مقاله
قارچ‌زدگی: (واکنش سریع در رفع آن) لیلا بیدار 1385 مقاله
روش‌های نگه‌داری و الزامات حفاظتی آثار کاغذی در مخازن صدیقه روحی 1385 مقاله
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
مدیریت بحران در حفاظت پیشگیرانه
رابرت والر
1395
نوع نوشتار: مقاله
شناسایی قارچ‌های جداسازی‌شده از نسخ کاغذی و تأثیرات ناشی از آنها در یک مجموعه‌ی خصوصی در اصفهان
علیرضا کوچکزایی، مهشید شیردوانی
1392
نوع نوشتار: مقاله
پراکنش قارچ آسپرژیلوس نیجر و بررسی آسیب ناشی از آن در مجموعه‌ی اسناد و نسخ کاغذی آرشیو کتابخانه و موزه‌ی ملی ملک به روش ATR-FTIR و SEM
محسن محمدی آچاچلویی، علیرضا کوچکزایی
1392
نوع نوشتار: مقاله
مدیریت و کنترل خطر حریق در موزه‌ها و آرشیوها (نمونه‌ی موردی: ارائه‌ی طرح مدیریت خطر حریق در کتابخانه و موزه‌ی ملی ملک)
سمیه پورخسروانی
1392
نوع نوشتار: پایان‌نامه
شناسایی قارچ‌های مخرب اسناد و نسخ کاغذی آرشیو کتابخانه و موزه‌ی ملی ملک و تأثیرات ناشی از آنها
محسن محمدی آچاچلویی، علیرضا کوچکزایی
1392
نوع نوشتار: مقاله
حفظ و مرمت سنگ قبر مرمری موزه‌ی سنگ آذربایجان
زهره ناصربخت
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
آسیب‌شناسی، حفاظت و مرمت جلد لاکی کتاب دیوان نصرت در موزه‌ی آذربایجان
دانیال هرندی
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مطالعه‌ی تکنیکی و حفاظت و مرمت دو خنجر فلزی توقیفی از مشکین‌شهر متعلق به موزه‌ی آذربایجان
حسن غفاری نیک
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی مبانی نظری مرمت و حفاظت از آثار شهداء با تکیه بر آثار موزه‌ی شهدای تبریز 
مریم ماهی
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی حفاظت و مرمت شیر سنگی منقوش متعلق به موزه‌ی مردم شناسی شهر چمگردان
آزاده علیزاده مبارکه
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
ارزیابی عوامل تهدید‌کننده‌ی اشیاء موجود در موزه‌ی پارس شیراز، با نگاه ویژه به نگهداری تابلوهای نقاشی رنگ و روغن
سحر فروزان‌پور
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی حفاظتی مجموعه آثار موزه هنرهای ملی با نگاه ویژه به زنجیره حفاظتی Chantier Des Collection
مهشید ایلخانی
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاطت پیشگیرانه آثار کاغذی در مخزن موزه‌‌ی ملک
سیده‌سمیه محسنیان
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی آسیب‌شناسی و حفاظت و مرمت شمایل روسی (مسیر صلیب) متعلق به مجموعه‌ی فرهنگی تاریخی نیاوران
زهرا لالائی
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت و نگهداری مجموعه‌ای از اسناد خطی متعلق به دوره‌ی قاجار
سید نوید سیدعلی اکبر
1387
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بیماری‌های آلرژیک و مسمومیت‌های ناشی از قارچ‌ها (در کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی-تاریخی)
محمد قهری
1386
نوع نوشتار: مقاله
آسیب‌شناسی و ارائه‌ی طرح حفاظتی جهت نگهداری اسناد تاریخی کاخ گلستان
مهناز بیات
1385
نوع نوشتار: پایان‌نامه
آشنایی با “مؤسسه‌ی موزه ملی هند” پیش‌گام و کم‌نظیر در موزه‌داری و مرمت
مهرناز آزادی
1385
نوع نوشتار: مقاله
قارچ‌زدگی: (واکنش سریع در رفع آن)
لیلا بیدار
1385
نوع نوشتار: مقاله
روش‌های نگه‌داری و الزامات حفاظتی آثار کاغذی در مخازن
صدیقه روحی
1385
نوع نوشتار: مقاله
لیست نتایج