نتایج مربوط به سفال 88 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
حفاظت و مرمت چهارقطعه شیء متعلق به دوره‌ی ایلام، نگهداری در چغازنبیل و هفت‌تپه اسرین عبدیانی 1391 پایان‌نامه
مجموعه مقالات هشتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (تهران 1386‏) ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی 1391 کتاب
آرکئومتری سفال جلینگی بر اساس مطالعات مینرالوژیک در سیستم سیلیسیم-کلسیم-منیزیم سمیه نوغانی بهمبری 1390 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سه نمونه سفال خاکستری منطقه‌ی اسپیدژ بلوچستان وحید سارانی 1390 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت چهار نمونه سفال خاکستری مکشوفه از منطقه‌ی اسپیدژ بلوچستان ایوب قلندرزهی 1390 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت چهار نمونه سفال نخودی ساده از شهر سوخته اکبر علیزاده 1390 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سه عدد سفال خاکستری منقوش متعلق به رمشک قلعه گنج کرمان فریبا سعید 1390 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سه نمونه سفال خاکستری مربوط به اسپیدژ بزمان فرید چلواری نصرتی 1390 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سه نمونه سفال خاکستری مکشوفه از گورستان اسپیدژ بزمان زهرا مرادقلی 1390 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سه نمونه سفال خاکستری منطقه‌ی بمپور بلوچستان رضا غفاری 1390 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سه نمونه سفال خاکستری منقوش متعلق به شهر سوخته فهیمه بزی 1390 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سه نمونه کاسه‌ی سفالی خاکستری مکشوفه از محوطه‌ی باستانی اسپیدژ ایرانشهر فرزانه فیروزکوهی مقدم 1390 پایان‌نامه
بررسی تاریخی، فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و مرمت دو خمره‌ی سفالی مکشوفه از محوطه‌ی باستانی هفت‌تپه اکرم کر زنگنه 1389 پایان‌نامه
آرکئومتری سفال جلینگی بر اساس مطالعات مینرالوژیک در سیستم سیلیسیم – کلسیم – منیزیم سمیه نوغانی بهمبری 1389 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت پنجره‌ی سفالی مشبک مکشوفه از جیرفت اعظم حسینی اصل 1388 پایان‌نامه
بررسی آسیب‌شناسی و حفاظت و مرمت سه نمونه سفال نخودی منقوش متعلق به شهرسوخته رضا بارانی 1388 پایان‌نامه
مطالعه‌ی تاریخی و تطبیقی و حفاظت و مرمت سه نمونه سفال مکشوفه از محوطه‌ی باستانی مسجد کبود سعید سلیمان‌زاده 1388 پایان‌نامه
بررسی فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و مرمت سه نمونه سفال مربوط به روستای رستم‌آباد رودبار افروز پایدار 1388 پایان‌نامه
مطالعه و بررسی آسیب‌شناسی، فن‌شناسی و حفاظت سه نمونه سفال تاریخی منطقه‌ی بلوچستان نادر ضرورت‌خواه 1388 پایان‌نامه
مجموعه مقالات هفتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏(تهران 1384‏) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، شهرزاد امین‌شیرازی‌نژاد، رویا بهادری 1388 کتاب
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
حفاظت و مرمت چهارقطعه شیء متعلق به دوره‌ی ایلام، نگهداری در چغازنبیل و هفت‌تپه
اسرین عبدیانی
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مجموعه مقالات هشتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (تهران 1386‏)
ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی
1391
نوع نوشتار: کتاب
آرکئومتری سفال جلینگی بر اساس مطالعات مینرالوژیک در سیستم سیلیسیم-کلسیم-منیزیم
سمیه نوغانی بهمبری
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سه نمونه سفال خاکستری منطقه‌ی اسپیدژ بلوچستان
وحید سارانی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت چهار نمونه سفال خاکستری مکشوفه از منطقه‌ی اسپیدژ بلوچستان
ایوب قلندرزهی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت چهار نمونه سفال نخودی ساده از شهر سوخته
اکبر علیزاده
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سه عدد سفال خاکستری منقوش متعلق به رمشک قلعه گنج کرمان
فریبا سعید
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سه نمونه سفال خاکستری مربوط به اسپیدژ بزمان
فرید چلواری نصرتی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سه نمونه سفال خاکستری مکشوفه از گورستان اسپیدژ بزمان
زهرا مرادقلی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سه نمونه سفال خاکستری منطقه‌ی بمپور بلوچستان
رضا غفاری
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سه نمونه سفال خاکستری منقوش متعلق به شهر سوخته
فهیمه بزی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سه نمونه کاسه‌ی سفالی خاکستری مکشوفه از محوطه‌ی باستانی اسپیدژ ایرانشهر
فرزانه فیروزکوهی مقدم
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی تاریخی، فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و مرمت دو خمره‌ی سفالی مکشوفه از محوطه‌ی باستانی هفت‌تپه
اکرم کر زنگنه
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
آرکئومتری سفال جلینگی بر اساس مطالعات مینرالوژیک در سیستم سیلیسیم – کلسیم – منیزیم
سمیه نوغانی بهمبری
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت پنجره‌ی سفالی مشبک مکشوفه از جیرفت
اعظم حسینی اصل
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی آسیب‌شناسی و حفاظت و مرمت سه نمونه سفال نخودی منقوش متعلق به شهرسوخته
رضا بارانی
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مطالعه‌ی تاریخی و تطبیقی و حفاظت و مرمت سه نمونه سفال مکشوفه از محوطه‌ی باستانی مسجد کبود
سعید سلیمان‌زاده
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و مرمت سه نمونه سفال مربوط به روستای رستم‌آباد رودبار
افروز پایدار
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مطالعه و بررسی آسیب‌شناسی، فن‌شناسی و حفاظت سه نمونه سفال تاریخی منطقه‌ی بلوچستان
نادر ضرورت‌خواه
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مجموعه مقالات هفتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏(تهران 1384‏)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، شهرزاد امین‌شیرازی‌نژاد، رویا بهادری
1388
نوع نوشتار: کتاب
لیست نتایج