نتایج مربوط به ابزار و اشیاء سنگی 18 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
استفاده از روش تصویربرداری واریختگی بازتابشی (RTI) در حفاظت از چهار شیء کلریتی حوزه فرهنگی هلیل رود، جیرفت؛ موجود در موزه آذربایجان بهروز جلوداریان بیدگلی 1395 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سنگ دس آس خانگی متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز نازنین شریفان 1395 پایان‌نامه
حفظ و مرمت ظروف مرمری مکشوفه از جیرفت در حوزه‌ی تمدنی هلیل‌رود رامین محمدی سفیدخانی، مهدی رازانی 1394 مقاله
گونه‌شناسی فرمی و تکنیکی مصنوعات مرمری در محوطه‌های شاخص پیش از تاریخی (عصر مفرغ) جنوب شرق ایران رامین محمدی سفیدخانی 1393 مقاله
کتاب‌شناسی فارسی حفاظت و مرمت میراث سنگی مهدی رازانی 1392 مقاله
حفاظت و مرمت سه عدد ظرف سنگ کلریتی مربوط به تمدن هلیل‌رود جیرفت فاطمه یاوری 1391 پایان‌نامه
حفظ و مرمت سه نمونه از ظروف مرمری یافت شده در کاوش‌های باستان‌شناسی حوزه‌ی تمدنی هلیل‌رود (جیرفت) رامین محمدی 1391 پایان‌نامه
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و حفاظت و مرمت دو نمونه ظروف کلریتی متعلق به موزه‌ی جیرفت حکیمه افشاری‌نژاد 1391 پایان‌نامه
بررسی مقدماتی روش ساخت و تزئین سنگ‌های کلریتی حوزه‌ی تمدنی هلیل‌رود مهدی رازانی، سیدمحمدامین امامی، یوسف مجیدزاده 1391 مقاله
بررسی حفاظت و مرمت شیر سنگی منقوش متعلق به موزه‌ی مردم شناسی شهر چمگردان آزاده علیزاده مبارکه 1390 پایان‌نامه
فرهنگ مصور الگوهای تخریب سنگ ورونیک ورگی‌بلمین 1390 کتاب
نگاهی به حفاظت شیرهای سنگی در قبرستان تاریخی بهنام پدرام، نرجس زمانی 1390 مقاله
مرمت سه ظرف سنگ صابون متعلق به تمدن حوزه‌ی هلیل‌رود رضا ناصری پورتک‌لو 1388 پایان‌نامه
مجسمه‌ی داوود، میکل آنژ: «بررسی روند حفاظت، مرمت و انجام آزمایشات» سمیه بصیری 1387 مقاله
آسیب‌شناسی و حفاظت از سنگ‌های تاریخی مریم شیروانی 1387 کتاب
حفاظت و مرمت ظروف سنگی محمود محمد رشیدی 1371 پایان‌نامه
مرمت و حفاظت سنگ‌های آهکی؛ مرمت یک سنگاب بهرام طاهریان 1371 پایان‌نامه
اشیاء سنگی در مرمت حمیدرضا خوشدلی 1368 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
استفاده از روش تصویربرداری واریختگی بازتابشی (RTI) در حفاظت از چهار شیء کلریتی حوزه فرهنگی هلیل رود، جیرفت؛ موجود در موزه آذربایجان
بهروز جلوداریان بیدگلی
1395
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سنگ دس آس خانگی متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز
نازنین شریفان
1395
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفظ و مرمت ظروف مرمری مکشوفه از جیرفت در حوزه‌ی تمدنی هلیل‌رود
رامین محمدی سفیدخانی، مهدی رازانی
1394
نوع نوشتار: مقاله
گونه‌شناسی فرمی و تکنیکی مصنوعات مرمری در محوطه‌های شاخص پیش از تاریخی (عصر مفرغ) جنوب شرق ایران
رامین محمدی سفیدخانی
1393
نوع نوشتار: مقاله
کتاب‌شناسی فارسی حفاظت و مرمت میراث سنگی
مهدی رازانی
1392
نوع نوشتار: مقاله
حفاظت و مرمت سه عدد ظرف سنگ کلریتی مربوط به تمدن هلیل‌رود جیرفت
فاطمه یاوری
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفظ و مرمت سه نمونه از ظروف مرمری یافت شده در کاوش‌های باستان‌شناسی حوزه‌ی تمدنی هلیل‌رود (جیرفت)
رامین محمدی
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و حفاظت و مرمت دو نمونه ظروف کلریتی متعلق به موزه‌ی جیرفت
حکیمه افشاری‌نژاد
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی مقدماتی روش ساخت و تزئین سنگ‌های کلریتی حوزه‌ی تمدنی هلیل‌رود
مهدی رازانی، سیدمحمدامین امامی، یوسف مجیدزاده
1391
نوع نوشتار: مقاله
بررسی حفاظت و مرمت شیر سنگی منقوش متعلق به موزه‌ی مردم شناسی شهر چمگردان
آزاده علیزاده مبارکه
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
فرهنگ مصور الگوهای تخریب سنگ
ورونیک ورگی‌بلمین
1390
نوع نوشتار: کتاب
نگاهی به حفاظت شیرهای سنگی در قبرستان تاریخی
بهنام پدرام، نرجس زمانی
1390
نوع نوشتار: مقاله
مرمت سه ظرف سنگ صابون متعلق به تمدن حوزه‌ی هلیل‌رود
رضا ناصری پورتک‌لو
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مجسمه‌ی داوود، میکل آنژ: «بررسی روند حفاظت، مرمت و انجام آزمایشات»
سمیه بصیری
1387
نوع نوشتار: مقاله
آسیب‌شناسی و حفاظت از سنگ‌های تاریخی
مریم شیروانی
1387
نوع نوشتار: کتاب
حفاظت و مرمت ظروف سنگی
محمود محمد رشیدی
1371
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مرمت و حفاظت سنگ‌های آهکی؛ مرمت یک سنگاب
بهرام طاهریان
1371
نوع نوشتار: پایان‌نامه
اشیاء سنگی در مرمت
حمیدرضا خوشدلی
1368
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج