نتایج مربوط به کاربری سنگ در معماری 30 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
تحلیل ساختار شناسی سنگ های آذرآواری در معماری صخره کند روستای تاریخی کندوان فریده امینی بیرامی، مهدی رازانی، ابراهیم اصغری کلجاهی، سیدمحمدامین امامی، علی‌رضا باغبانان 1394 مقاله
حفاظت سنگ مرورکلی بر پژوهش­های علمی کیلفورد پرایس، اریک دوئن 1394 کتاب
کیفیت سنجی مواد مرمتی و روش های استفاده شده در مرمت معبد آناهیتا کنگاور مسعود انصاری 1394 پایان‌نامه
استحکام‌بخشی سنگ آهک با استفاده از ضماد آهک و شیرآهک كليفورد . ا. پرايس 1393 مقاله
اطلس تصویری اَشکال هوازدگی در یادمان‌های سنگی ب. فیتسنر، هاینریش.ک 1393 مقاله
ساختارشناسی سنگ‌های تراکیت در ازاره کارخانه چرم سازی خسروی سحر احمدخان بیگی، مهدی رازانی 1393 مقاله
ظهور و زوال خانه‌های صخره‌ای روستای توریستی کندوان فریده امینی بیرامی، ابراهیم اصغری کلجاهی 1392 مقاله
مروری بر نمک‌زدایی ابنیه و یادبودهای سنگی به روش ضمادگذاری ورونیک ورگس بلمین، هاینر زایدل 1392 مقاله
کتاب‌شناسی فارسی حفاظت و مرمت میراث سنگی مهدی رازانی 1392 مقاله
زندگی دوباره‌ی سنگ‌ها؛ با نگرشی بر آسیب‌شناسی و شیوه‌های حفظ و مرمت آثار و ابنیه‌ی سنگی سمیه بصیری 1392 کتاب
حفاظت و مرمت حوض مروارید خانه‌ی صدقیانی تبریز مهدی رازانی، داریوش کوشکی، علی میرزایی، رامین محمدی 1392 مقاله
بررسی فنی، آسیب‌شناسی و ارائه‌ی طرح حفاظت کتیبه‌ی معرق سنگ و کاشی خدای‌خانه‌ی مسجد عتیق شیراز مریم اکبری فرد 1391 پایان‌نامه
حفظ و مرمت حوضِ خانه‌ی صدقیانی تبریز داریوش کوشکی 1391 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت حوض مرمری خانه‌ی صدقیانی متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز مهدی رازانی، مهدی نارنگی، داریوش کوشکی، علی میرزایی، رامین محمدی 1391 طرح پژوهشی
فرهنگ مصور الگوهای تخریب سنگ ورونیک ورگی‌بلمین 1390 کتاب
بررسی ساختاری و آسیب‌شناسی سنگ‌های قرمز کلیسای سنت‌استپانوس جلفا با ارائه‌ی پیشنهادهای حفاظتی مهدی کردی 1389 پایان‌نامه
بررسی عوامل مؤثر در پالایش سطوح سنگی محوطه‌ی پاسارگاد با نگاه ویژه به هوازدگی فیزیکی و نقش آن در فرسایش زهره ساری‌خانی 1388 پایان‌نامه
بررسی فرآیند تخریب سنگ‌های آهکی در آرامگاه کورش افسون خواجه‌پور 1388 پایان‌نامه
مطالعه و بررسی پرتوهای لیزر در پاک‌سازی آثار سنگی تخت جمشید سحر امینیان 1388 پایان‌نامه
آسیب‌شناسی سنگ‌های سیاه مجموعه‌ی پاسارگاد و پیشنهاد راه حل حفاظتی مریم شیروانی 1387 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
تحلیل ساختار شناسی سنگ های آذرآواری در معماری صخره کند روستای تاریخی کندوان
فریده امینی بیرامی، مهدی رازانی، ابراهیم اصغری کلجاهی، سیدمحمدامین امامی، علی‌رضا باغبانان
1394
نوع نوشتار: مقاله
حفاظت سنگ مرورکلی بر پژوهش­های علمی
کیلفورد پرایس، اریک دوئن
1394
نوع نوشتار: کتاب
کیفیت سنجی مواد مرمتی و روش های استفاده شده در مرمت معبد آناهیتا کنگاور
مسعود انصاری
1394
نوع نوشتار: پایان‌نامه
استحکام‌بخشی سنگ آهک با استفاده از ضماد آهک و شیرآهک
كليفورد . ا. پرايس
1393
نوع نوشتار: مقاله
اطلس تصویری اَشکال هوازدگی در یادمان‌های سنگی
ب. فیتسنر، هاینریش.ک
1393
نوع نوشتار: مقاله
ساختارشناسی سنگ‌های تراکیت در ازاره کارخانه چرم سازی خسروی
سحر احمدخان بیگی، مهدی رازانی
1393
نوع نوشتار: مقاله
ظهور و زوال خانه‌های صخره‌ای روستای توریستی کندوان
فریده امینی بیرامی، ابراهیم اصغری کلجاهی
1392
نوع نوشتار: مقاله
مروری بر نمک‌زدایی ابنیه و یادبودهای سنگی به روش ضمادگذاری
ورونیک ورگس بلمین، هاینر زایدل
1392
نوع نوشتار: مقاله
کتاب‌شناسی فارسی حفاظت و مرمت میراث سنگی
مهدی رازانی
1392
نوع نوشتار: مقاله
زندگی دوباره‌ی سنگ‌ها؛ با نگرشی بر آسیب‌شناسی و شیوه‌های حفظ و مرمت آثار و ابنیه‌ی سنگی
سمیه بصیری
1392
نوع نوشتار: کتاب
حفاظت و مرمت حوض مروارید خانه‌ی صدقیانی تبریز
مهدی رازانی، داریوش کوشکی، علی میرزایی، رامین محمدی
1392
نوع نوشتار: مقاله
بررسی فنی، آسیب‌شناسی و ارائه‌ی طرح حفاظت کتیبه‌ی معرق سنگ و کاشی خدای‌خانه‌ی مسجد عتیق شیراز
مریم اکبری فرد
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفظ و مرمت حوضِ خانه‌ی صدقیانی تبریز
داریوش کوشکی
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت حوض مرمری خانه‌ی صدقیانی متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز
مهدی رازانی، مهدی نارنگی، داریوش کوشکی، علی میرزایی، رامین محمدی
1391
نوع نوشتار: طرح پژوهشی
فرهنگ مصور الگوهای تخریب سنگ
ورونیک ورگی‌بلمین
1390
نوع نوشتار: کتاب
بررسی ساختاری و آسیب‌شناسی سنگ‌های قرمز کلیسای سنت‌استپانوس جلفا با ارائه‌ی پیشنهادهای حفاظتی
مهدی کردی
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی عوامل مؤثر در پالایش سطوح سنگی محوطه‌ی پاسارگاد با نگاه ویژه به هوازدگی فیزیکی و نقش آن در فرسایش
زهره ساری‌خانی
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی فرآیند تخریب سنگ‌های آهکی در آرامگاه کورش
افسون خواجه‌پور
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مطالعه و بررسی پرتوهای لیزر در پاک‌سازی آثار سنگی تخت جمشید
سحر امینیان
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
آسیب‌شناسی سنگ‌های سیاه مجموعه‌ی پاسارگاد و پیشنهاد راه حل حفاظتی
مریم شیروانی
1387
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج