نتایج مربوط به فن‌شناسی آثار 127 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
شناخت ارزش هنری و نحوه‌ی مرمت و حفاظت تابلوی محراب کلیسای بیت‌اللحم سیامک علیزاده 1369 پایان‌نامه
تنسوخ‌نامه‌ی ایلخانی محمدبن‌محمد‌بن‌حسن طوسی (653 ﮪ.ق) به‌ کوشش محمدتقی مدرس رضوی، 1348 کتاب
عرایس الجواهر و نفایس الاطایب ابوالقاسم عبدالله بن علی کاشانی (700 ﻫ.ق) به کوشش ایرج افشار، 1345 کتاب
بیان الصناعات حبیش تفلیسی، 1336 کتاب
Al-Jamahir Fi Ma’rifat Al-Jawahir Al-Biruni 1891 کتاب
کشف الصنایع علی حسینی (قرن 13ﻫ.ق)، (قرن 13ﻫ.ق) کتاب
مِرآت الجواهر جهانگیر پادشاه ، (1036 هـ.ق) کتاب
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
شناخت ارزش هنری و نحوه‌ی مرمت و حفاظت تابلوی محراب کلیسای بیت‌اللحم
سیامک علیزاده
1369
نوع نوشتار: پایان‌نامه
تنسوخ‌نامه‌ی ایلخانی
محمدبن‌محمد‌بن‌حسن طوسی (653 ﮪ.ق) به‌ کوشش محمدتقی مدرس رضوی،
1348
نوع نوشتار: کتاب
عرایس الجواهر و نفایس الاطایب
ابوالقاسم عبدالله بن علی کاشانی (700 ﻫ.ق) به کوشش ایرج افشار،
1345
نوع نوشتار: کتاب
بیان الصناعات
حبیش تفلیسی،
1336
نوع نوشتار: کتاب
Al-Jamahir Fi Ma’rifat Al-Jawahir
Al-Biruni
1891
نوع نوشتار: کتاب
کشف الصنایع
علی حسینی (قرن 13ﻫ.ق)،
(قرن 13ﻫ.ق)
نوع نوشتار: کتاب
مِرآت الجواهر
جهانگیر پادشاه ،
(1036 هـ.ق)
نوع نوشتار: کتاب
لیست نتایج