نتایج مربوط به قوانین جزائی 1 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
بررسی حمایت کیفری از اموال فرهنگی در حقوق ایران بهناز نصیرزاده، محسن عبدالهی، علیرضا سایبانی 1388 مقاله
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
بررسی حمایت کیفری از اموال فرهنگی در حقوق ایران
بهناز نصیرزاده، محسن عبدالهی، علیرضا سایبانی
1388
نوع نوشتار: مقاله
لیست نتایج